X

Om oss

4Kløver Eiendom AS er et utviklingsselskap innen eiendom med fokus på hvordan å skape optimale verdier for grunneier. Selskapet kan gå aktivt inn på eiersiden og tilbyr alle nødvendige tjenester forbundet med regulering av eiendom, inklusiv finansiering. Vi har lang erfaring med eiendom og har gode referanser å vise til i Asker.

Er tiden riktig mht markedet?

Utsiktene for en langsiktig lav rente er gode. Markedet snakker om ytterligere rentenedsettelse og forventer at renten holder seg lav i lang tid. Årsaken til dette er sammensatt, men kan enkelt beskrives som en konsekvens av det globale bildet rundt oss, og et ønske fra regulerende myndighet om å holde kronekursen i "balanse" med andre viktige valutaer.

Prisene per kvadratmeter for eiendom er gode. Dog, kostnadene for å bygge er høye. Dette skyldes flere forhold, bl.a. at byggetekniske krav er blitt betydelig strengere de siste årene. Et eksempel på dette er vesentlig endrede krav til rullestoltilpasning i alle leiligheter. En andel på for eksempel 15-20% på nye bygg vil fint kunne møte kravet fra de handikappede. Det er imidlertid tegn som tyder på at den nye regjeringen forstår problemstillingen, og at det arbeides med nye og mer hensiktsmessige krav. Vi har stor tilflytting til Norge, og særlig til Oslo og Akershus. Det bygges altfor få boliger i forhold til forventede fremtidig behov. Ungdom fra Bærum og Asker, som er ferdig med studier, har ofte et ønske om og flytte tilbake til hjemstedet. Videre setter markagrensen klare begrensinger i forhold til mulige utbyggingsområder. Vi mener derfor at det er mye som tyder på at "timing" for realisering av eiendomsverdier nå er meget god.

Hvorfor velge 4Kløver Eiendom AS?

Vi har gode referanser. Vi setter dere gjerne i kontakt med disse. Det er ofte store verdier som skapes sammen med våre samarbeidspartnere. Slike prosjekter betinger derfor god kompetanse, og ikke minst tillit. Vi er svært opptatt av estetikk og det å finne gode byggeløsninger. Dog, vårt hovedfokus er å maksimere verdipotensialet for tomten.

Den endelige løsningen for utbygningen vil  kreve godt og konstruktivt samarbeide med Bygningsetaten i kommunen, samt med politikere. Dette er sjelden enkelt. Forslag må ofte omarbeides etter innspill og synspunkter fra både naboer og politikere i Bygningsrådet. Tålmodighet og evne til å finne gode løsninger, som tilfredsstiller krav fra ulike parter, er derfor meget viktige suksessfaktorer. Utvikling av eiendom tar tid, krever kompetanse, og betydelige investeringer.

Hvordan fungerer samarbeidsmodellen?

4kløver Eiendom AS arbeider i henhold til en modell der vi har samme agenda som våre samarbeidspartnere. Vi bidrar med kompetanse og kapital, mens eiendomseier bidrar med eiendommen – i felleskap utvikler vi verdier. Typisk vil 4Kløver Eiendom AS etablere et aksjeselskap (Utviklingsselskapet) sammen med eiendomsbesitter. Utviklingsselskapet overtar eiendommen til markeds pris. Oppgjør blir i første omgang i form av et rentebærende aksjonærlån. 4Kløver eiendom AS besørger all finansiering til utvikling av eiendommen – mot tilsvarende aksjonærlån.  Aksjonærlån og overskudd vil utbetales til begge parter når eiendommen selges eller prosjektet er ferdigstilt.

4Kløver Eiendom AS stiller med nødvendig kapital og kompetanse, og er således en komplett leverandør. Et nettverk av underleverandører benyttes avhengig av behov. Etter inngått samarbeidsavtale, vil det arrangeres flere prosjektmøter, med deltakelse fra alle partners, for å diskutere løsninger og fremdrift. Begge parter vil ha styrerepresentasjon. Styremøtene vil således også fungere som samarbeidsforum.

Hvorfor ikke selge eiendommen direkte til en utbygger? Vår erfaring er at dette ofte gir en lav pris. Vi har sett eksempler på 20-30% av den verdien det er mulig å skape ved å utvikle tomten selv.

Menneskene

Lars Jacob Bø

Co Founder

Lars Jacob har lang erfaring som partner i McKinsey & Co og Bain & Co. I 2009 etablerte han Bain’s kontor i Norge, som han leder. Han har i tillegg lang erfaring som privat investor innenfor eiendomsbransjen – samt små og mellomstore bedrifter. Lars Jacob er utdannet Sivilingeniør fra NTNU og MBA fra INSEAD.

Tlf.: +47 92261906

Jørgen Bredesen

Co Founder

Jørgen Bredesen har lang og solid erfaring fra diverse ledende stillinger i inn- og utland, innen teknologi. Han har sin utdannelse fra Norges Markedshøyskole, og har i de siste 10 årene arbeidet med utvikling av eiendom.

Tlf.: +47 48252584

Svein-Erik Stiansen

Co Founder

Svein-Erik Stiansen er pensjonert statsautorisert revisor. Han har lang fartstid innen regnskap og revisjon. Svein-Erik er gründer av både regnskapskontor og revisjonskontor. Driver også egen investerings- virksomhet innen eiendom.

Tlf.: +47 90119347

Melvin Eiesland

Co Founder

Melvin har 29 års erfaring som arkitekt, hvorav 16 år som daglig leder av et større arkitektkontor i Oslo. Han har arbeidet med ulike kategorier bygg, noe som har gitt han solid erfaring innenfor bransjen. Utdannet bygg- og anleggsingeniør fra Sørlandets Tekniske Skole og sivilarkitekt fra NTNU.

Tlf.: +47 91558078

Kontakt

Ta gjerne kontakt :
Telefon: +47 901 19 347
E-post: post@4klovereiendom.no
Tyrihansveien 7, 1388 Borgen

FAQ

Hvordan settes verdien på eiendommen?

Her benyttes minimum to uavhengige takstmenn.

Hvordan kan vi orientere oss om skattemessige forhold?

Vi har Statsautorisert revisor blant våre aksjonærer. I tillegg benytter vi skatteadvokat etter behov.

Kan 4kløver Eiendom AS være behjelpelig med arv og generasjonsproblematikk?

Ja, dette kan typisk være lønnsomt for eiendomsbesitter å avklare på forhånd. Vi har eksempler hvor Fylkesskattesjefen bes om forhåndsuttatelse for å sikre særlig skatteforhold.

Hva er mest lønnsomt for oss å bygge?

Ofte påvirkes dette av det politiske miljøet og tomtens demografiske muligheter. Svaret er derfor vanskelig å gi uten å ha vurdert hvert enkelt tilfelle mere i detalj.

Hvor lang tid vil det ta å utvikle tomten?

Enhver eiendom har en klassifisering. Tidsrommet det tar vil være forskjellig avhengig tomtens klassefisering (f.eks "Landbruk", "bolig", næring), plassering og beskaffenhet.

Må vi gjøre hele prosjektet på egen kjøl fra A-Å?

Nei, ofte kan det være interresant å selge prosjektet til utbygger når det er ferdig regulert eller når det foreligger rammetillatelse. Dette er en typisk sak som begge eiere må ta stilling til avhengig av markedet og mulighetene.

Kan vi ta et første møte for og gjøre oss opp en mening om hvem vi har med å gjøre?

Gjerne det, da vi har sammenfallende interesser. Ta enten kontakt med en av oss per telefon eller e-post.